Giải câu 3 trang 86 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 86 toán VNEN 7 tập 1

a) Trong trường hợp nào ở hình 11 ta có hai đường thẳng vuông góc với nhau? Còn trong trường hợp nào ta có hai đường thẳng song song với nhau?

Giải câu 3 trang 86 toán VNEN 7 tập 1

b) Vẽ một hình chữ nhật GHIK. Vẽ đường trung trực của mỗi hình chữ nhật đó. Chỉ ra các đường thẳng song song với nhau có trên hình vừa vẽ.

Bài làm:

a) Trong trường hợp (1), ta có hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Trong trường hợp (2), ta có hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Trong trường hợp (3), ta có hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Trong trường hợp (4), ta không có hai đường thẳng nào song song hay vuông góc với nhau.

b)

Giải câu 3 trang 86 toán VNEN 7 tập 1

Các đường thẳng song song là: GH // QN // KI; GK // MP // HI.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021