Giải câu 1 trang 85 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 85 toán VNEN 7 tập 1

- Trong trường hợp nào ở hình 8 ta có hai đường thẳng vuông góc với nhau, còn trong trường hợp nào ta có hai đường thẳng song song với nhau.

- Em hỏi bạn: Làm thế nào để biết hai đường thẳng cho trước nào đó vuông góc với nhau? Song song với nhau?

Bài làm:

- Trong trường hợp (1) và (3) ta có hai đường thẳng song song với nhau (a //b và m//n).

Trong trường hợp (2) ta có hai đường thẳng vuông góc với nhau (d vuông góc với g).

- Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi góc tạo thành giữa chúng bằng 90o.

- Hai đường thẳng song song với nhau khi:

+ 2 góc so le trong bằng nhau

+ 2 góc đồng vị bằng nhau

+ 2 góc cùng phía bù nhau

+ Cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3

+ Cùng song song với đường thẳng thứ 3.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021