Giải câu 1 trang 139 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 139 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Tính góc ở đáy của một tam giác cân, biết góc ở đỉnh của tam giác đó bằng ; $a^{\circ}$ ($0 < a < 180^{\circ}$).

b) Tính góc ở đáy của một tam giác cân, biết góc ở đỉnh của tam giác đó bằng ; $a^{\circ}$ ($0 < a < 180^{\circ}$).

Bài làm:

Giả sử cân tại A.

a)

+ .

Theo định lí tổng ba góc trong tam giác: .

$\widehat{B} =\widehat{C} = (180^{\circ} – 70^{\circ}) : 2 = 55^{\circ}$.

+ .

Theo định lí tổng ba góc trong tam giác: .

$\widehat{B} =\widehat{C} = \frac{(180^{\circ} – a^{\circ})}{2}$.

b)

+ .

Theo định lí tổng ba góc trong tam giác: .

$\widehat{A} = 180^{\circ} – 2\times 70^{\circ} = 40^{\circ}$.

+ .

Theo định lí tổng ba góc trong tam giác: .

$\widehat{A} = 180^{\circ} – 2\times a^{\circ}$ $^{\circ}$.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021