Giải câu 4 trang 24 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 24 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết: a) x : = $(\frac{3}{4})^{2}$; b) $(\frac{2}{5})^{5}$ . x = $(\frac{2}{5})^{8}$.

Bài làm:

a) x : = $(\frac{3}{4})^{2}$ $\Rightarrow$ x = $(\frac{3}{4})^{2}$ . $\Rightarrow$ x = $(\frac{3}{4})^{5}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{243}{1024}$;

b) . x = $(\frac{2}{5})^{8}$ $\Rightarrow$ x = $(\frac{2}{5})^{8}$ : $\Rightarrow$ x = $(\frac{2}{5})^{3}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{8}{125}$.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021