Giải câu 2 trang 31 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 31 toán VNEN 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết:

a) = $\frac{y}{7}$ và x + y = 20; b) $\frac{x}{5}$ = $\frac{y}{2}$ và x – y = 6.

Bài làm:

a) = $\frac{y}{7}$ = $\frac{x + y}{3 + 7}$ = $\frac{20}{10}$ = 2 $\Rightarrow$ x = 3.2 = 6; y = 7.2 = 14;

b) = $\frac{y}{2}$ = $\frac{x - y}{5 - 2}$ = $\frac{6}{3}$ = 2 $\Rightarrow$ x = 5.2 = 10; y = 2.2 = 4.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021