Giải câu 8 trang 25 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 25 toán VNEN 7 tập 1

Tìm m, n, p, biết:

a) = $\frac{1}{81}$; b) $(\frac{3}{5})^{n}$ = $(\frac{9}{25})^{5}$;

c) (-0,25) = $\frac{1}{256}$.

Bài làm:

a) = $\frac{1}{81}$ $\Rightarrow$ = $\frac{1}{3^{4}}$ $\Rightarrow$ = $(\frac{1}{3})^{4}$ $\Rightarrow$ m = 4;

b) = $(\frac{9}{25})^{5}$ $\Rightarrow$ = $[(\frac{3}{5})^{2}]^{5}$ $\Rightarrow$ = $(\frac{3}{5})^{10}$ $\Rightarrow$ n = 10;

c) (-0,25) = $\frac{1}{256}$ $\Rightarrow$ $(\frac{-1}{4})^{p}$ = $(\frac{1}{4})^{8}$ $\Rightarrow$ p = 8.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021