Giải câu 3 trang 44 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 44 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = -4,9; b) -5,6.x + 2,9.x - 3,86 = -9,8.

Bài làm:

a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = -4,9 x. (3,2 - 1,2) = -4,9 - 2,7 x.2 = -7,6 x = -3,8;

b) -5,6.x + 2,9.x - 3,86 = -9,8 x. (-5,6 + 2,9) = -9,8 + 3,86 x.(-2,7) = -5,94 x = 2,2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021