Giải câu 2 trang 17 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 17 toán VNEN lớp 7 tập 1

So sánh các cặp số

a) |-3| và |3|; b) |1,3| và |-0,5|;

c) |-100| và |20|; d) và $\left | \frac{-1}{10} \right |$.

Bài làm:

a) |-3| = |3|; b) |1,3| > |-0,5|;

c) |-100| > |20|; d) > $\left | \frac{-1}{10} \right |$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021