Giải câu 4 trang 44 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 44 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

A = -5,13 : (5 - 1$\frac{8}{9}$.1,25 + 1$\frac{16}{63}$); B = (3$\frac{1}{3}$.1,9 + 19,5 : 4$\frac{1}{3}$) . ($\frac{62}{75}$ - $\frac{4}{25}$).

Bài làm:

A = -5,13 : (5 - 1$\frac{8}{9}$.1,25 + 1$\frac{16}{63}$)

= -5,13 : = $\frac{-63}{50}$.

B = (3.1,9 + 19,5 : 4) . ($\frac{62}{75}$ - $\frac{4}{25}$)

= . $\frac{2}{3}$ = $\frac{65}{9}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021