Giải câu 2 trang 15 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x Q, biết rằng:

a) - ($\frac{2}{5}$ + x) = $\frac{2}{3}$; b) $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{4}$ : x = $\frac{2}{3}$.

Bài làm:

a) - ($\frac{2}{5}$ + x) = $\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ $\frac{2}{5}$ + x = - $\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ $\frac{2}{5}$ + x = $\frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{1}{4}$ - $\frac{2}{5}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-3}{20}$ ;

b) + $\frac{1}{4}$ : x = $\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{4}$ : x = $\frac{2}{3}$ - $\Rightarrow$ $\frac{1}{4}$ : x = $\frac{-1}{12}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{1}{4}$ : $\frac{-1}{12}$ $\Rightarrow$ x = -3.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021