Giải câu 2 trang 105 toán VNEN 7 tập 1

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 105 toán VNEN 7 tập 1

Xem hình 46. Với hình (1), tam giác đã cho là một tam giac vuông, có một góc nhọn là x và góc nhọn kia bằng 50 suy ra: x + 50 = 90 hay x = 40.

Cho biết số đo của các góc y, z, t, m trong mỗi hình vẽ ở hình 46.

Bài làm:

Hình (2): Có: y + 30 + 40 = 180 (định lí 1) $\Rightarrow$ y = 180 - 30 - 40 = 110.

Hình (3): Có: z + z + 55 = 180 $\Rightarrow$ 2z = 180 - 55 = 125 $\Rightarrow$ z = 125 : 2 = 62,5.

Hình (4): Có: t = 85 + (180 - 125) (định lí 2) $\Rightarrow$ t = 140.

Hình (5): Có: m + 40 + 40 + 60 = 180 (định lí 1) $\Rightarrow$ m = 180 - 60 - 40 - 40 = 40.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021