Giải câu 3 trang 24 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 toán VNEN 7 tập 1

Viết mỗi số ; $\frac{-8}{27}$ dưới dạng một lũy thừa.

Bài làm:

= $\frac{3^{4}}{5^{3}}$; $\frac{-8}{27}$ = $\frac{(-2)^{3}}{3^{3}}$ = $(\frac{-2}{3})^{3}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021