Giải câu 9 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số thực? Trục số thực?

Bài làm:

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Trục số thực:

- Trên trục số, có những điểm biểu diễn cho số hữu tỉ. Tuy nhiên, lại có những điểm trên trục số không biểu diễn bất kỳ một số hữu tỉ nào. Những điểm đó sẽ biểu diễn số vô tỉ.

- Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực.

- Tập hợp các số thực lấp đầy trục số.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021