Giải câu 3 trang 14 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Kết quả phép tính :($\frac{2}{3}$ - $\frac{5}{4}$).$\frac{-1}{4}$ là

(A) ; (B) $\frac{3}{4}$; (C) $\frac{-3}{4}$; (D) $\frac{4}{-3}$.

b) Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -.x = $\frac{4}{5}$ là

(A) ; (B) -$\frac{5}{6}$; (C) -; (D) $\frac{5}{6}$.

Bài làm:

a) :($\frac{2}{3}$ - $\frac{5}{4}$).$\frac{-1}{4}$ = :($\frac{8}{12}$ - $\frac{15}{12}$).$\frac{-1}{4}$ = :$\frac{-7}{12}$.$\frac{-1}{4}$ = .$\frac{12}{-7}$.$\frac{-1}{4}$ = $\frac{7.12.(-1)}{4.(-7).4}$ = $\frac{3}{4}$.

Vậy đáp án đúng là B.

b) -.x = $\frac{4}{5}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{4}{5}$:(-) $\Rightarrow$ x = $\frac{4}{5}$.(-$\frac{3}{2}$) $\Rightarrow$ x = -$\frac{6}{5}$.

Vậy đáp án đúng là C.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021