Giải VNEN toán 7 bài 13: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các câu hỏi sau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ - và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết các công thức:

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

- Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy thừa của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy thừa của một thương.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số vô tỉ? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số thực? Trục số thực?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R

Giải câu 1 trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Giải câu 1 trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Các phép toán trong Q

Với a, b, c, d, m Z, m > 0.

  • Phép cộng:
  • Phép trừ:
  • Phép nhân:
  • Phép chia:
  • Phép lũy thừa:

Với x, y Q , m, n :

Thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu , $\in$, $\notin$ thích hợp vào chỗ chấm:

a) ... N; b) Q ... R; c) 1 ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp các số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) Q I; c) I R; d) Q I = {0}; e) Q I = .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) : ... = $\frac{50}{12}$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^{3}$ = -8;

c) = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = ; B = ($\sqrt{5}$ + $\frac{2}{3}$)(6,4 - $\frac{4}{7}$).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) 19.$\frac{3}{7}$ - 33; b) 9.$(\frac{-1}{2})^{2}$ + ; c) 15$\frac{1}{4}$ : ($\frac{-5}{7}$) - 25$\frac{1}{4}$ : ($\frac{-5}{7}$).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A; 7B; 7C đã thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ở mỗi chi đội.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + | - 4 = -1.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1.7 – 0,8.1) + 31,64.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: M = (0,25 - ) : ($\frac{2}{3}$ + $\frac{\frac{7}{15}}{0,4 - \frac{1}{6}}$).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức = $\frac{c}{d}$ (a, b, c, d $\geq$ 0; a $\geq$ $\pm$ b; c $\geq$ $\pm$ d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) = $\frac{c + d}{d}$; b) $\frac{a - b}{b}$ = $\frac{c - d}{d}$;

c) = $\frac{c + d}{c}$; d) $\frac{a - b}{a}$ = $\frac{c - d}{c}$;

e) = $\frac{c}{c + d}$; g) $\frac{a}{a - b}$ = $\frac{c}{c - d}$.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 66 lượt xem