Giải câu 4 trang 48 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = ; B = ($\sqrt{5}$ + $\frac{2}{3}$)(6,4 - $\frac{4}{7}$).

Bài làm:

A = $\approx$ $\frac{5,20 + 2,43}{8,6.1,13}$ $\approx$ $\frac{7,63}{9,718}$ $\approx$ 0,79;

B = ( + $\frac{2}{3}$)(6,4 - $\frac{4}{7}$) $\approx$ 2,9.5,83 $\approx$ 16,91.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021