Giải câu 4 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.

Bài làm:

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu là x, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021