Giải câu 7 trang 25 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 25 toán VNEN 7 tập 1

Viết các số (0,36) và (0,216)$^{4}$ dưới dạng lũy thừa của cơ số 0,6.

Bài làm:

(0,36) = (0,6 . 0,6) = $[(0,6)^{2}]^{8}$ = (0,6)$^{16}$;

(0,216) = (0,6 . 0,6 . 0,6) = $[(0,6)^{3}]^{4}$ = (0,6)$^{12}$.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021