Giải câu 6 trang 48 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) 19.$\frac{3}{7}$ - 33; b) 9.$(\frac{-1}{2})^{2}$ + ; c) 15$\frac{1}{4}$ : ($\frac{-5}{7}$) - 25$\frac{1}{4}$ : ($\frac{-5}{7}$).

Bài làm:

a) 19.$\frac{3}{7}$ - 33 = $\frac{58}{3}$.$\frac{3}{7}$ - $\frac{100}{3}$ = $\frac{58}{7}$ - $\frac{100}{3}$ = $\frac{-526}{21}$;

b) 9. + $\frac{1}{3}$ = 9.$\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{31}{12}$;

c) 15 : ($\frac{-5}{7}$) - 25 : ($\frac{-5}{7}$) = (15 - 25) : $\frac{-5}{7}$ = (-10) : $\frac{-5}{7}$= 14.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021