Giải VNEN toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

1. Bạn nói đúng hay sai?

Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số với a, b $\in$ Z; b $\neq$ 0.

Trả lời:

Bạn nói đúng. Vì số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b $\in$ Z; b $\neq$ 0.

2. Lập các số hữu tỉ bằng nhau

Sử dụng các số sau để tạo thành các số hữu tỉ bằng nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ bằng nhau là: và $\frac{3}{6}$; $\frac{4}{2}$ và $\frac{6}{3}$; $\frac{2}{3}$ và $\frac{4}{6}$; $\frac{6}{4}$ và $\frac{3}{2}$.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. "Tìm giải thưởng toán học thế giới"

Điền kết quả các phép tính thích hợp vào chỗ chấm dưới đây. Sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô vuông ở hàng dưới cùng, em sẽ biết được tên của giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt được vào năm 2010.

S. + $\frac{-1}{52}$ = ... E. $\frac{-6}{9}$ + $\frac{-12}{16}$ = ... L. $\frac{-2}{5}$ - $\frac{-3}{11}$ = ...

F. + 0,75 = ... I. 3,5 - $\frac{-2}{7}$ = ... D. $\frac{-3}{4}$ + 0 = ...

-1$\frac{5}{12}$ $\frac{-3}{4}$

$\frac{-7}{55}$ $\frac{-7}{156}$

Trả lời:

S. + $\frac{-1}{52}$ = $\frac{-4}{156}$ + $\frac{-3}{156}$ = $\frac{(-4) + (-3)}{156}$ = $\frac{-7}{156}$

E. + $\frac{-12}{16}$ = $\frac{-2}{3}$ + $\frac{-3}{4}$ = $\frac{-8}{12}$ + $\frac{-9}{12}$ = $\frac{(-8) + (-9)}{12}$ = $\frac{-17}{12}$ = -1$\frac{5}{12}$

L. - $\frac{-3}{11}$ = $\frac{-22}{55}$ - $\frac{-15}{55}$ = $\frac{(-22) - (-15)}{55}$ = $\frac{-7}{55}$

F. + 0,75 = + $\frac{3}{4}$ = + $\frac{9}{12}$ = $\frac{(-5) + 9}{12}$ = $\frac{4}{12}$ = $\frac{1}{3}$

I. 3,5 - = $\frac{7}{2}$ - = $\frac{49}{14}$ - $\frac{-4}{14}$ = $\frac{49 - (-4)}{14}$ = $\frac{53}{14}$

D. + 0 =

Như vậy, giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

2. Tìm x, biết: x - = -$\frac{2}{3}$; $\frac{2}{7}$ - x = - $\frac{3}{4}$.

Trả lời:

x - = -$\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ x = -$\frac{2}{3}$ + $\Rightarrow$ x = -$\frac{4}{6}$ + $\frac{3}{6}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-4 + 3}{6}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-1}{6}$;

- x = - $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ x = + $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{8}{28}$ + $\frac{21}{28}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{8 + 21}{28}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{29}{28}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Kết quả của phép tính - - $\frac{2}{-3}$ là:

(A) -; (B) -$\frac{2}{21}$; (C) $\frac{-6}{4}$; (D) $\frac{2}{21}$.

b) Giá trị của x trong đẳng thức + x = $\frac{-5}{3}$ là:

(A) ; (B) $\frac{31}{12}$; (C) $\frac{-11}{12}$; (D) Một kết quả khác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính bằng cách hợp lí nhất

a) + ($\frac{-2}{7}$) - (-1,2); b) $\frac{-4}{9}$ + ($\frac{-5}{6}$) - $\frac{17}{4}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Tính:

a) 5 + (-3); b) 4$\frac{9}{11}$ + (-2$\frac{1}{11}$); c) 2 + (-6); d) ($\frac{-4}{5}$) + .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

a) 4,3 - (-1,2); b) 0 - (-0,4); c) - $\frac{-1}{3}$; d) $\frac{-1}{2}$ - $\frac{-1}{6}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + = $\frac{3}{4}$; b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$; c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$; d) $\frac{4}{7}$ - x = .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + = $\frac{3}{4}$; b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$; c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$; d) $\frac{4}{7}$ - x = .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + = $\frac{3}{4}$; b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$; c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$; d) $\frac{4}{7}$ - x = .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + = $\frac{3}{4}$; b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$; c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$; d) $\frac{4}{7}$ - x = .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

Cho biểu thức A = (6 - + $\frac{1}{2}$) - (5 + $\frac{5}{3}$ - $\frac{3}{2}$) - (3 - $\frac{7}{3}$ + $\frac{5}{2}$).

Hãy thực hiện các phép tính và cho biết giá trị của biểu thức A.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021