Giải câu 6 trang 12 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

Cho biểu thức A = (6 - + $\frac{1}{2}$) - (5 + $\frac{5}{3}$ - $\frac{3}{2}$) - (3 - $\frac{7}{3}$ + $\frac{5}{2}$).

Hãy thực hiện các phép tính và cho biết giá trị của biểu thức A.

Bài làm:

A = (6 - + $\frac{1}{2}$) - (5 + $\frac{5}{3}$ - $\frac{3}{2}$) - (3 - $\frac{7}{3}$ + $\frac{5}{2}$)

= 6 - + $\frac{1}{2}$ - 5 - $\frac{5}{3}$ + $\frac{3}{2}$ - 3 + $\frac{7}{3}$ - $\frac{5}{2}$

= (6 - 5 - 3) - ( + $\frac{5}{3}$ - $\frac{7}{3}$) + ($\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{2}$ - $\frac{5}{2}$)

= -2 - 0 + () = -2 - $\frac{1}{2}$ = - $\frac{4}{2}$ - $\frac{1}{2}$ = - $\frac{5}{2}$.

Vậy A = -

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021