Giải câu 5 trang 18 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 18 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = ; b) |x| = 3,12; c) |x| = 0; d) |x| = 2$\frac{1}{7}$.

Bài làm:

a) |x| = $\Rightarrow$ x = hoặc x = -; b) |x| = 3,12 $\Rightarrow$ x = 3,12 hoặc x = -3,12;

c) |x| = 0 x = 0; d) |x| = 2$\frac{1}{7}$ x = 2$\frac{1}{7}$ hoặc x = -2$\frac{1}{7}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021