Giải câu 8 trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tính cạnh đáy của tam giác cân trên các hình sau:

Giải câu 8 trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Trên hình 118: AH = 8 cm, HC = 2 cm.

b) Trên hình 119: MQ = 4 cm, QP = 1 cm.

Bài làm:

a) AB = AC = AH + HC = 8 + 2 = 10 cm.

Xét tam giác ABH vuông tại H: cm.

Xét tam giác BCH vuông tại H: cm.

b) MN = MP = MQ + QP = 4 + 1 = 5 cm.

Xét tam giác MNQ vuông tại Q: cm.

Xét tam giác NQP vuông tại Q: cm.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021