Giải câu 4 trang 31 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 toán VNEN 7 tập 1

Tìm các số x, y, z, biết: = $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{6}$ và x – y + z = 8.

Bài làm:

Có: = $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{6}$ = $\frac{x – y + z}{2 – 4 + 6}$ = $\frac{8}{4}$ = 2.

x = 2.2 = 4; y = 4.2 = 8; z = 6.2 = 12.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021