Giải câu 1 trang 59 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

(1) Hình chữ nhật có diện tích là 60 ():

Chiều rộng (cm)

2

3

4

5

6

Chiều dài (cm)

(2) Hình chữ nhật có chu vi 26 cm:

Chiều rộng (cm)

2

3

4

5

6

Chiều dài (cm)

(3) Cho biết 35 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 168 ngày (mỗi ngày làm việc 8 giờ), năng suất lao động của các công nhân là như nhau.

Số công nhân (người)

7

8

20

21

28

Thời gian xây (ngày)

b) Các đại lượng nêu trong mỗi bảng trên có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?

c) Tìm công thức biểu thị liên hệ giữa các đại lượng tỉ lệ nghịch đó và chỉ ra hệ số tỉ lệ

Bài làm:

a)

(1) Hình chữ nhật có diện tích là 60 ():

Chiều rộng (cm)

2

3

4

5

6

Chiều dài (cm)

30

20

15

12

10

(2) Hình chữ nhật có chu vi 26 cm:

Chiều rộng (cm)

2

3

4

5

6

Chiều dài (cm)

11

10

9

8

7

(3) Thời gian xây dựng nhà:

Năng suất lao động của mỗi công nhân trong một ngày là:

Số công nhân (người)

7

8

20

21

28

Thời gian xây (ngày)

840

735

294

280

210

b) Xét các tích số tương ứng:

(1) Hình chữ nhật có diện tích là 60 (

Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có diện tích là 60 ($cm^{2}$) tỉ lệ nghịch với nhau.

(2) Hình chữ nhật có chu vi 26 cm.

$\Rightarrow $ Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi là 26 (cm) không tỉ lệ nghịch với nhau.

(3) Thời gian xây dựng nhà:

$\Rightarrow $ Số công nhân và thời gian xây tỉ lệ nghịch với nhau.

c)

+ Mối liên hệ giữa chiều dài a và chiều rộng b của hình chữ nhật có diện tích 60 () là: $a = \frac{60}{b}$.

+ Mối liên hệ giữa số công nhân x và thời gian xây y là: .

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021