Giải câu 5 trang 12 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + = $\frac{3}{4}$; b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$; c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$; d) $\frac{4}{7}$ - x = .

Bài làm:

a) x + = $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{3}{4}$ - $\Rightarrow$ x = $\frac{9}{12}$ - $\frac{4}{12}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{5}{12}$;

b) x - = $\frac{5}{7}$ $\Rightarrow$ x = + $\frac{5}{7}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{14}{35}$ + $\frac{25}{35}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{39}{35}$;

c) -x - = -$\frac{6}{7}$ $\Rightarrow$ x =$\frac{6}{7}$ - $\Rightarrow$ x = $\frac{18}{21}$ - $\frac{14}{21}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{4}{21}$;

d) - x = $\frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ x = - $\frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{12}{21}$ - $\frac{7}{21}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{5}{21}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021