Giải câu 2 trang 28 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 toán VNEN 7 tập 1

Số lít dầu trong bốn thùng đựng dầu lập được thành một tỉ lệ thức. Biết số lít dầu trong ba thùng là 150, 180 và 200. Tìm số lít dầu trong thùng còn lại.

Bài làm:

Gọi số lít dầu trong thùng còn lại là x (lít).

Theo đề bài, ta có:

= $\frac{200}{x}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{180.200}{150}$ $\Rightarrow$ x = 240.

Vậy số lít dầu trong thùng còn lại là 240 lít.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021