Giải câu 2 trang 40 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 toán VNEN 7 tập 1

a) Viết bốn số đều là:

- Số tự nhiên

- Số hữu tỉ

- Số vô tỉ

- Số nguyên tố.

b) Có số hữu tỉ nào là số thập phân vô hạn không tuần hoàn không?

Bài làm:

a) Viết bốn số đều là:

- Số tự nhiên: 1; 2; 3; 4

- Số hữu tỉ: 1; 1,75; 2,(3);

- Số vô tỉ: 1,297527...; -2,01942...; 10,2315...; 5,5821...

- Số nguyên tố: 2; 3; 5; 7

b) Không có số hữu tỉ nào là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Mọi số hữu tỉ đều chỉ có thể biểu diễn thập phân hoặc hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021