Giải câu 3 trang 11 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Tính:

a) 5 + (-3); b) 4$\frac{9}{11}$ + (-2$\frac{1}{11}$); c) 2 + (-6); d) ($\frac{-4}{5}$) + .

Bài làm:

a) 5 + (-3) = $\frac{11}{2}$ - $\frac{6}{2}$ = $\frac{5}{2}$;

b) 4 + (-2$\frac{1}{11}$) = $\frac{53}{11}$ - $\frac{23}{11}$ = $\frac{30}{11}$;

c) 2 + (-6) = $\frac{5}{2}$ - $\frac{12}{2}$ = $\frac{-7}{2}$;

d) () + $\frac{1}{2}$ = $\frac{-8}{10}$ + $\frac{5}{10}$ = $\frac{-3}{10}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021