Giải câu 1 trang 14 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) .$\frac{-12}{7}$; b) $\frac{-4}{3}$:$\frac{13}{9}$; c) $\frac{-5}{7}$. $\frac{49}{3}$: $\frac{7}{-6}$; d) (-$\frac{9}{25}$):6.

Bài làm:

a) .$\frac{-12}{7}$ = $\frac{5.(-12)}{4.7}$ = $\frac{5.(-3)}{7}$ = $\frac{-15}{7}$;

b) :$\frac{13}{9}$ = . $\frac{9}{13}$ = $\frac{(-4).9}{3.13}$ = $\frac{(-4).3}{13}$ = $\frac{-12}{13}$;

c) . $\frac{49}{3}$: $\frac{7}{-6}$ = $\frac{(-5).49.(-6)}{7.3.7}$ = 10;

d) (-):6 = $\frac{-9}{25}$. $\frac{1}{6}$ = $\frac{(-9).1}{25.6}$ = $\frac{-3}{50}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021