Giải câu 2 trang 11 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính bằng cách hợp lí nhất

a) + ($\frac{-2}{7}$) - (-1,2); b) $\frac{-4}{9}$ + ($\frac{-5}{6}$) - $\frac{17}{4}$.

Bài làm:

a) + ($\frac{-2}{7}$) - (-1,2) = - $\frac{2}{7}$ + $\frac{6}{5}$ = $\frac{175}{105}$ - $\frac{30}{105}$ + $\frac{126}{105}$ = $\frac{175 - 30 + 126}{105}$ = $\frac{271}{105}$;

b) + ($\frac{-5}{6}$) - $\frac{17}{4}$ = -$\frac{4}{9}$ - $\frac{5}{6}$ - $\frac{17}{4}$ = -$\frac{16}{36}$ - ($\frac{30}{36}$) - $\frac{153}{36}$ = $\frac{-16 - 30 - 153}{36}$ = $\frac{-199}{36}$.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021