Giải câu 2 trang 18 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) . ($\frac{-38}{14}$); b) (-$\frac{-21}{16}$).(-$\frac{24}{7}$); c) $\left | \frac{-12}{17} \right |$.($\frac{-34}{9}$).

Bài làm:

a) . ($\frac{-38}{14}$) = $\frac{(-2).(-2)}{1.1}$ = 4; b) (-$\frac{-21}{16}$).(-$\frac{24}{7}$) = $\frac{3.(-3)}{2.1}$ = $\frac{-9}{2}$;

c) .($\frac{-34}{9}$) = $\frac{12}{17}$. ($\frac{-34}{9}$) = $\frac{4.2}{1.3}$ = $\frac{8}{3}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021