Giải câu 4 trang 18 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 18 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết

a) |x - 1,7| = 2,3; b) |x + | - $\frac{1}{3}$ = 0

Bài làm:

a) |x - 1,7| = 2,3

Trường hợp 1: x - 1,7 = 2,3 x = 2,3 + 1,7 x = 4;

Trường hợp 2: x - 1,7 = -2,3 x = -2,3 + 1,7 x = -0,6.

b) |x + | - $\frac{1}{3}$ = 0 $\Rightarrow$ |x + | = $\frac{1}{3}$

Trường hợp 1: x + = $\frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{1}{3}$ - $\Rightarrow$ x = -$\frac{5}{12}$

Trường hợp 2: x + = -$\frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ x = -$\frac{1}{3}$ - $\Rightarrow$ x = -$\frac{13}{12}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021