Giải câu 1 trang 19 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 19 toán VNEN 7 tập 1

Tính nhanh:

a) 6,5 + 1,2 + 3,5 – 5,2 + 6,5 – 4,8;

b) (-4,3 . 1,1 + 1,1 . 4,5) : (-0,5 : 0,05 + 10,01);

c) (6,7 + 5,66 -3,7 + 4,34) . (-76,6 . 1,2 + 7,66 . 12).

Bài làm:

a) 6,5 + 1,2 + 3,5 – 5,2 + 6,5 – 4,8 = (6,5 + 3,5) – (5,2 + 4,8) + 6,5 + 1,2 = 7,7;

b) (-4,3 . 1,1 + 1,1 . 4,5) : (-0,5 : 0,05 + 10,01) = 1,1. (4,5 – 4,3) : (-10 + 10,01) = 1,1 . 0,2 : 0,01 = 22;

c) (6,7 + 5,66 - 3,7 + 4,34) . (-76,6 . 1,2 + 7,66 . 12)

= (6,7 + 5,66 - 3,7 + 4,34) . (-7,66. 10. 1,2 + 7,66. 10 . 1,2) = (6,7 + 5,66 - 3,7 + 4,34) . 0 = 0.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021