Giải câu 1 trang 7 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 7 toán VNEN 7 tập 1

Mỗi số dưới đây thuộc những tập hợp số nào trong các tập hợp số N, Z, Q?

a) -1; b) ; c) 3,05; d) $\frac{-2}{3}$; e) 1035.

Bài làm:

a) -1 Z; -1 Q;

b) $\in$ Q;

c) 3,05 Q;

d) $\in$ Q;

e) 1035 N; 1035 Z; 1035 Q.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021