Giải câu 1 trang 15 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của mỗi biểu thức A, B, C, D rồi sắp xếp kết quả tìm được theo thứ tự tăng dần:

A = .(5 - $\frac{4}{3}$).(-$\frac{1}{11}$); B = $\frac{3}{4}$:(-12).(-$\frac{2}{3}$);

C = :(-15).(-$\frac{2}{3}$); D = (-3).($\frac{2}{3}$ - ):(-7).

Bài làm:

A = .(5 - $\frac{4}{3}$).(-$\frac{1}{11}$) = .$\frac{11}{3}$.(-$\frac{1}{11}$) = $\frac{5.11.(-1)}{4.3.11}$ = $\frac{-5}{12}$;

B = :(-12).(-$\frac{2}{3}$) = $\frac{3.(-1).(-2)}{4.12.3}$ = $\frac{1}{24}$;

C = :(-15).(-$\frac{2}{3}$) = $\frac{5.(-1).(-2)}{4.15.5}$ = $\frac{1}{30}$;

D = (-3).( - $\frac{5}{4}$):(-7) = (-3).$\frac{-7}{12}$:(-7) = $\frac{(-3).(-7).(-1)}{12.7}$ = $\frac{-1}{4}$.

Như vậy, sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta có: B C D A.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021