Giải câu 8 trang 48 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + | - 4 = -1.

Bài làm:

a) |x| = 2,5 x = 2,5 hoặc x = -2,5;

b) |x| = -1,2 Không có giá trị x thỏa mã vì |x| $\geq$ 0 với mọi x $\in$ R;

c) |x| + 0,573 = 2 |x| = 1,427 x = 1,427 hoặc x = -1,427;

d) |x + | - 4 = -1 $\Rightarrow$ |x + | = 3

Trường hợp 1: x + = 3 $\Rightarrow$ x = 3 - $\Rightarrow$ x = $\frac{8}{3}$

Trường hợp 2: x + = -3 $\Rightarrow$ x = -3 - $\Rightarrow$ x = $\frac{-10}{3}$.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021