Giải câu 1 trang 34 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 34 toán VNEN 7 tập 1

Biết rằng: = 0,111... = 0,(1). Viết các phân số $\frac{2}{9}$; $\frac{3}{9}$ dưới dạng số thập phân.

Bài làm:

= 2 . $\frac{1}{9}$ = 2 . 0,111... = 2 . 0,(1) = 0,(2);

= 3 . $\frac{1}{9}$ = 3 . 0,111... = 3 . 0,(1) = 0,(3).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021