Giải câu 5 trang 28 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 28 toán VNEN 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức sau: = $\frac{55}{-7\frac{1}{3}}$.

Bài làm:

Tất cả các tỉ lệ thức có được từ tỉ lệ thức = $\frac{55}{-7\frac{1}{3}}$ là:

= $\frac{1,6}{-7\frac{1}{3}}$; $\frac{-7\frac{1}{3}}{55}$ = $\frac{1,6}{-12}$; $\frac{-7\frac{1}{3}}{1,6}$ = $\frac{55}{-12}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021