Giải câu 4 trang 11 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

a) 4,3 - (-1,2); b) 0 - (-0,4); c) - $\frac{-1}{3}$; d) $\frac{-1}{2}$ - $\frac{-1}{6}$.

Bài làm:

a) 4,3 - (-1,2) = 4,3 + 1,2 = 5,5;

b) 0 - (-0,4) = 0 + 0,4 = 0,4;

c) - $\frac{-1}{3}$ = $\frac{-2 - (-1)}{3}$ = $\frac{-1}{3}$;

d) - $\frac{-1}{6}$ = $\frac{-3}{6}$ - $\frac{-1}{6}$ = $\frac{-2}{6}$ = $\frac{-1}{3}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021