Giải câu 1 trang 11 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Kết quả của phép tính - - $\frac{2}{-3}$ là:

(A) -; (B) -$\frac{2}{21}$; (C) $\frac{-6}{4}$; (D) $\frac{2}{21}$.

b) Giá trị của x trong đẳng thức + x = $\frac{-5}{3}$ là:

(A) ; (B) $\frac{31}{12}$; (C) $\frac{-11}{12}$; (D) Một kết quả khác.

Bài làm:

a) - - $\frac{2}{-3}$ = - + $\frac{2}{3}$ = - + $\frac{14}{21}$ = = $\frac{2}{21}$

Vậy đáp án đúng là D.

b) + x = $\frac{-5}{3}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-5}{3}$ - $\Rightarrow$ x = $\frac{-20}{12}$ - $\frac{-9}{12}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{(-20) - (-9)}{12}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-11}{12}$.

Vậy đáp án đúng là C.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021