Giải câu 2 trang 33 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 33 toán VNEN 7 tập 1

Viết kết quả của các phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương):

a) 8,5 : 3; b) 18,7 : 6; c) 58 : 11; d) 14,2 : 3,33.

Bài làm:

a) 8,5 : 3 = 2,8(3); b) 18,7 : 6 = 3,11(6);

c) 58 : 11 = 5,(27); d) 14,2 : 3,33 = 4,(264).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021