Giải câu 1 trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 67 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

a)

x

-4

-3

-2

-1

2

2

3

4

y

16

9

4

1

1

4

9

16

b)

x

-3

-2

-1

1

2

y

-5

-7,5

-15

30

15

15

c)

x

0

1

2

3

4

y

2

2

2

2

2

Bài làm:

Theo khái niệm hàm số, y là hàm số của x khi với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y.

a) Đại lượng y không phải là hàm số của x vì với cùng một giá trị x = 2 ta nhận được 2 giá trị của y là y = 1 và y = 4.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x vì với mỗi giá trị của x ta nhận được chỉ một giá trị của y.

c) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được tương ứng một giá trị của y. Trong bảng này thì y là hàm hằng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021