Giải câu 2 trang 27 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) = $\frac{16}{128}$; b)1$\frac{5}{6}$ = $\frac{-x}{5}$; c) 4,25:8 = -3,5:x.

Bài làm:

a) = $\frac{16}{128}$ $\Rightarrow$ = $\frac{1}{8}$ $\Rightarrow$ x.8 = 4.1 $\Rightarrow$ x = $\frac{1}{2}$;

b)1 = $\frac{-x}{5}$ $\Rightarrow$ $\frac{11}{6}$ = $\frac{-x}{5}$ $\Rightarrow$ 6.(-x) = 11.5 $\Rightarrow$ x = $\frac{-55}{6}$;

c) 4,25:8 = -3,5:x x = $\frac{-3,5}{4,25:8}$ x = $\frac{-112}{17}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021