Giải câu 1 trang 37 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 37 toán VNEN 7 tập 1

Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:

7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996.

Bài làm:

7,923 7,92; 17,418 17,42; 79,1364 79,14; 50,401 50,4; 0,155 0,16; 60,996 61.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021