Giải câu 1 trang 45 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 45 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Viết PTHH minh họa tính chất của axit axetic theo sơ đồ phản ứng dưới đây:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

  • 296 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021