Cho một nguồn điện 6V , một ampe kế, hai dây dẫn không biết giá trị điện trở, một khóa K, và một số dây để nối. Hãy đề xuất phương án xác định dây dẫn nào có giá trị điện trở lớn hơn.

  • 1 Đánh giá

2. Cho một nguồn điện 6V , một ampe kế, hai dây dẫn không biết giá trị điện trở, một khóa K, và một số dây để nối. Hãy đề xuất phương án xác định dây dẫn nào có giá trị điện trở lớn hơn.

Bài làm:

Ta cần xác định cường độ dòng điện qua từng dây dẫn rồi áp dụng công thức định luật Ôm tính điện trở dòng điện.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021