Giải câu 1 trang 61 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 61 toán 2 VNEN

Em và bạn cân thử xem mỗi người cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. Nếu cả ha bạn cùng đứng lên bàn cân thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Em cân nặng 27 kg
  • Bạn em cân nặng 25 kg
  • Cả em và bạn cân nặng 52kg
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021