Giải câu 2 Bài 47 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống

Giải bài 47 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện phép cộng hàng dọc giữa hai số hạng với nhau, từ đó tìm được tổng.

Giải bài 47 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021