Giải câu 4 Lít

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 42 - SGK toán 2

Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài làm:

Tóm tắt

Lần đầu bán : 12l

Lần sau bán : 15l

Cả hai lần bán : ... lít nước mắm?

Bài giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021